Disclaimer

De loge De Zon is een vrijmetselaarsloge gevestigd te Antwerpen en aangesloten bij de Reguliere Grootloge van België.

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van deze website kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

1. Copyright

1.1. Algemeen

Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van deze website, met inbegrip van de door ons gemaakte vertalingen, en alle in deze website gebruikte broncode berusten bij De Zon.

Niets op deze website mag zonder toestemming van De Zon worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt worden of op enigerwijze worden vermenigvuldigd. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

De gebruiker van de genoemde informatie stemt ermee in, dat bij het gebruik van de informatie, zoals hierboven beschreven, hij ervoor zorg zal dragen dat iedere copyright vermelding, of andere vermelde titels op eigendom, steeds deel zullen (blijven) uitmaken van de vormen waarin de informatie zal worden gebruikt dan wel verspreid en dat deze vermeldingen niet zullen worden verwijderd.

Dit wil zeggen dat de oorspronkelijke bron van de overgenomen inhoud vermeld moet worden én dat er een aanklikbare link naar de desbetreffende pagina van De Zon dient te worden gelegd.

Het niet nakomen van deze regels impliceert automatisch schending van het copyright.

1.2. Kunstwerken Vincent van E.
De schilderijen en foto's vertoond op deze website met de vermelding Image(s) © Vincent van E. 2015 zijn auteursrechtelijk beschermd - copyright Vincent van Eeden. Het gebruik van de beelden van Vincent van Eeden is onderworpen aan een aantal wettelijke verplichtingen die voorzien zijn in de Wet van 30 juni 1994 inzake het auteursrecht en de naburige rechten (Belgisch Staatsblad van 27 juli 1994).

Voorafgaande toestemming:
De gebruiker moet Vincent van Eeden vooraf toestemming tot reproductie vragen. Wanneer die toestemming niet werd verkregen, mag het werk op geen enkele manier gebruikt worden.

Naamsvermelding:
De gebruiker moet de vermelding " Vincent van Eeden " correct en ondubbelzinnig gebruiken zodat het werk onmiddellijk aan Vincent van Eeden kan worden toegewezen. Dit kan best op de volgende manier vermeld worden: © Jaar van publicatie - Vincent van Eeden.

 

Eerbied voor de integriteit van het werk:
De gebruiker mag het werk niet wijzigen zonder de voorafgaande toestemming van Vincent van Eeden. Onder 'wijzigingen' wordt verstaan: digitale fotobewerkingen betreffende kleur, filters, scherpte, contrast, formaat, cadrage, ed.

Intuitu personae karakter:
Iedere toelating tot reproductie wordt persoonlijk toegekend en kan niet worden afgestaan aan derden zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming van Vincent van Eeden.

Verantwoordelijkheid van de gebruiker:
Het gebruik van de werken van Vincent van Eeden gebeurt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. Hij alleen is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de nodige vergunningen met betrekking tot de onderwerpen die op de werken zijn afgebeeld, alsook voor de gepubliceerde onderschriften en de context waarin de werken van Vincent van Eeden gereproduceerd worden.

Rechten van de auteur:
Ik, Vincent van Eeden, behoud mij het recht voor om elk gebruik van mijn beelden te weigeren dat niet expliciet werd toegestaan. Zo kan ik elk gebruik van mijn werk weigeren dat niet overeenstemt met het werk zoals ik het heb bedacht, vooral wanneer ik meen dat deze afbreuk doet aan mijn reputatie en/of dat ze niet strookt met mijn morele principes.

2. Aansprakelijkheid

De Zon is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct of indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie van de website.

3. Koppeling naar websites van derden

De Zon draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de website van De Zon, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. De Zon aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid..

4. Gebruikerscontent

Bepaalde delen van de website kunnen eventueel worden gevoed door input van gebruikers. De Zon is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud van door gebruikers opgevoerde content. Door inzending van foto’s verleent de betreffende gebruiker expliciet toestemming voor het rechtenvrij gebruik van de foto’s voor gebruik op de website.

5. Nadere Informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons secretariaat opnemen: Hiervoor volstaat een e-mail naar: De Zon-secretariaat.
Voor ons privacybeleid kunt u de desbetreffende pagina raadplegen.

6. Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.